Kitap’la Yaşamak
18 Temmuz 2017
Enfal Suresi 27
18 Temmuz 2017

Ebu Hureyre (r.a.)’den nakledildigine göre Allah Rasulii (s.a.s.) §6yle
buyurmu§tur: “Müsltimamn Müsliimana mail, lrzı ve kam haram (dokunulmaz)
dir. Müsliiman karde§ini hor görmesi, ki§iye §er olarak yeter.” (Ebû Dâvud, Edeb, 40)

Bir Cevap Yazın